Všeobecné obchodní podmínky
společnosti Benevita help s.r.o.,
IČ: 25686241
se sídlem Ve Žlíbku 232/44, Horní Počernice, 193 00, Praha 9

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze sjednávání a uzavření  kupní  smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím – společností Benevita help s.r.o., IČ: 25686241, se sídlem Ve Žlíbku 232/44, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, - a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.edudilny.cz provozovaného  prodávajícím.

1.2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje akceptaci těchto obchodních podmínek, které jsou platné pro všechny obchodní transakce a vztahy realizované prostřednictvím internetového obchodu www.edudilny.cz. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího www.edudilny.cz.

1.4. Právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

1.5. Použití obchodních podmínek kupujícího se vylučuje.

2. PRODÁVAJÍCÍ

2.1. Prodávající je společnost   Benevita help s.r.o., IČ: 25686241, DIČ: 25686241, se sídlem Ve Žlíbku 232/44, Horní Počernice, 193 00, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61120. Prodávající je provozovatelem internetového obchodu www.edudilny.cz. Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

3. KUPUJÍCÍ

3.1. Kupující – spotřebitel je každý kupující vyjma osob, které při objednávání zboží jednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3.2. Kupující - podnikatel je takový kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

3.3. Není-li v těchto podmínkách výslovně označeno, na kterého z kupujících (kupující-spotřebitel nebo kupující-podnikatel) se příslušné ujednání vztahuje, platí při obecném užití slova „kupující“, že se ujednání vztahuje na kupujícího dle odst. 3.1 i 3.2.

4. PŘEDMĚT KOUPĚ A CENY

4.1. Předmětem koupě je zboží, které je prezentováno prostřednictvím internetového obchodu www.edudilny.cz uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“).

4.2. Webové stránky internetového obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod“) obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny u jednotlivých položek zboží jsou uvedeny jak bez DPH, tak včetně DPH v českých korunách (CZK).  Rozhodným údajem o zboží včetně jeho ceny je údaj platný v okamžiku objednání zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu.

4.3. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4. Platba za zboží se provádí zásadně v CZK. Jsou-li účtovány k jednotlivým položkám další poplatky, je tak u každé položky vždy řádně a viditelně uvedeno.

4.5. Veškerá prezentace zboží v internetovém obchodu www.edudilny.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

5. OBJEDNÁVKA

5.1. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“.

5.3. Před odesláním objednávky je kupující obeznámen s obsahem těchto obchodních podmínek. Dále je kupující obeznámen se všemi případnými souvisejícími poplatky a je požádán o odsouhlasení objednávky včetně celkové ceny zboží. V okamžiku odeslání řádně vyplněné objednávky se tato objednávka považuje ze strany kupujícího za návrh kupní smlouvy.

5.4. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi plném rozsahu souhlasí včetně souhlasu s tím, že právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se bude řídit výhradně těmito obchodními podmínkami. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito obchodními podmínkami vázán.

5.5. Prodávající po obdržení objednávky její doručení potvrdí kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Neobdrží-li kupující potvrzovací e-mail do 24 hodin, kontaktuje prodávajícího e-mailem zaslaným na adresu fakturace@edudilny.cz.

6.  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu na jeho e-mail uvedený v objednávce.

6.2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

6.3. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. Pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce, ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím.

6.4. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží (faktická nemožnost plnění) či v případě, že není zajistit dopravu objednaného zboží kupujícímu. O zrušení objednávky bude kupující informován telefonicky anebo e-mailem.

6.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

6.6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku.

7. DODACÍ LHŮTY

7.1. Dodací lhůty jsou uvedené na jednotlivých kartách zboží v internetovém obchodu. U smíšených objednávek se počítá nejdelší dodací lhůta.

7.2. Dodací lhůta začíná běžet od:

 • uzavření kupní smlouvy, hradí-li kupující zboží v hotovosti dobírkou
 • zaplacení kupní ceny, hradí-li kupující zboží bezhotovostně převodem na účet prodávajícího či platební kartou.

7.3.   Prodávající je oprávněn dodací lhůty prodloužit v závislosti na schopnosti výrobce zboží dodat. O prodloužení dodací lhůty bude kupující informován.

7.4.  Není-li zboží odesláno do 30 dnů, kontaktuje prodávající kupujícího k projednání dalšího postupu.

8.  PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas v souladu s podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě a obchodními podmínkami.

8.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2002330272/2010;
 • bezhotovostně platební kartou.

8.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

8.4. V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží kupujícím. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

8.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

8.6. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

8.7. Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

9. DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

9.1. Prodávající se zavazuje, že na základě uzavřené kupní smlouvy kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to do místa určeného kupujícím v závazně potvrzené objednávce, je-li taková adresa na území ČR.

9.2. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami v místě převzetí určeném kupujícím v potvrzené objednávce.

9.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení

9.4. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat vizuální stav předávané zásilky. Shledá-li neúplnost či jakékoliv poškození zásilky, které by mohlo způsobit poškození uvnitř uloženého zboží, je kupující oprávněn převzetí zásilky odmítnout. O neúplné či poškozené zásilce je kupující povinen prodávajícího neprodleně informovat na e-mailové adrese info@edudilny.cz.   O neúplné či poškozené zásilce je kupující povinen sepsat s přepravcem protokol o škodě.

9.5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání zboží, nejdříve však okamžikem převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1. Kupující – spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy kupující – spotřebitel zašle na adresu prodávajícího či na e-mail prodávajícího info@edudilny.cz. Kupující – spotřebitel je oprávněn využít vzorový formulář odstoupení od smlouvy zpřístupněného na stránkách internetového obchodu.

10.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 10.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

10.3. Kupující – spotřebitel je povinen vrátit zboží do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Vrácené zboží musí být nepoškozené, neznehodnocené a bez známek užívání nebo opotřebování a je-li to možné v původním nepoškozeném obalu, spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury a záručního listu. Kupující – spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“

10.4. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující – spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

10.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 10.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího – spotřebitele stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího – spotřebitele přijal (pokud výslovně kupující – spotřebitel neurčí jinak), a to do 10 dnů od vrácení zboží nebo prokázání, že kupující – spotřebitel zboží prodávajícímu odeslal. Vrácená částka odpovídá celkové zaplacené ceně zboží včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).

10.6. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a v dalších případech uvedených v § 1837 Občanského zákoníku.

10.7. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího – spotřebitele na vrácení kupní ceny.

11. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

11.1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a od smlouvy odstoupit, pokud není zboží v okamžiku objednání kupujícím na trhu dostupné za podmínek uvedených v internetovém obchodě www.edudilny.cz.

11.2. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoli do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

11.3. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že se kupující dostane do prodlení s plněním jakýchkoliv svých povinností podle těchto obchodních podmínek a/nebo kupní smlouvy, prodávající je současně oprávněn pozastavit plnění veškerých svých závazků ze smlouvy, a to až do doby, než kupující řádně splní veškeré své povinnosti, aniž by prodávající byl povinen nahradit kupujícímu případně vzniklou újmu.

12. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

12.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

12.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad.

12.3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při převzetí kupujícím, byť se projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

12.4. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nového zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Nad rámec zákonné záruční doby pro kupujícího – spotřebitele není poskytována žádná záruka za jakost.

12.5. Kupující je oprávněn podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věc nebo
 • bezplatné odstranění vady opravou nebo
 • přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 • Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

12.6. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

12.7. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

12.8. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku:

 • běžného opotřebení a používání;
 • nedodržení návodu k použití či chybné instalace;
 • nesprávného používání a manipulace (např. při nevhodném zvolení typu zboží na pracovní činnost);
 • nesprávné údržby a skladování;
 • neodborného zásahem do výrobku;
 • nadměrné zátěže, používání zboží na komerční či jiné účely, než je použití pro výuku;
 • vyšší moci;

12.9. Prodávající není povinen nároku kupujícího z odpovědnosti za vady vyhovět, pokud se prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

12.10. U zboží prodávaného prostřednictvím internetového obchodu nejsou malé změny nebo odchylky v barvě, struktuře, tónování, hrubosti, vzoru, provedení aj. oproti vyobrazení zboží, považovány za vady.

12.11. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Ve Žlíbku 232/44, Horní Počernice, 193 00 Praha 9. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

12.12. Kupující je povinen uplatnit vadu bezprostředně po jejím zjištění. Při uplatňování reklamace je kupující povinen předložit prodávajícímu kompletní reklamované zboží vč. dodaného příslušenství, originální záruční list, byl-li k výrobku přiložen, s vyplněnými údaji totožnými s reklamovaným výrobkem, kopii dokladu o koupi výrobku a písemný popis závady, na niž záruku uplatňuje. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu ke splnění povinnosti odstranit vady potřebný čas a součinnost. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

12.13. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

12.14. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující – spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit.

12.15. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

12.16. Nebude-li při opravě shledána vada, za kterou prodávající odpovídá, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace. Náklady na odstranění vad zboží provedené bez písemného předchozího souhlasu prodávajícího třetí osobou, se nenahrazují. Odpovědnost za následky takového odstraňování vad je ze strany prodávajícího vyloučena.

12.17. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou ceny zboží, není prodávající povinen odstranit uplatněné vady zboží, za něž odpovídá, a to až do okamžiku splnění povinnosti kupujícího vůči prodávajícímu. Kupující není oprávněn ani při oprávněných reklamacích z tohoto důvodu pozastavit platbu ceny zboží či jiné splatné platby vůči prodávajícímu.

12.18. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

13. NÁHRADA ÚJMY

13.1. Na náhradu újmy se uplatní obecné právní předpisy s tím, že právo kupujícího na náhradu újmy, resp. povinnost k náhradě újmy a výše náhrady újmy ze strany prodávajícího se omezují maximální částkou rovnající se kupní ceně zboží, s jehož dodáním předmětná újma souvisí.

13.2. Prodávající v žádném případě neodpovídá kupujícímu za jakoukoli újmu (skutečná škoda, ušlý zisk), jejíž příčina spočívá ve způsobu používání dodaného zboží.

14. DORUČOVÁNÍ

14.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu info@edudilny.cz. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

15. PŮSOBNOST

15.1. Internetový obchod www.edudilny.cz má obchodní působnost na celém území České republiky.

16. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

16.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. Místně příslušným soudem pro řešení sporů je dle dohody stran Obvodní soud pro Prahu 9.

16.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh kupujícího – spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující – spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Kupující – spotřebitel má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce  ec.europa.eu/consumers/odr/.

16.3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

16.4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

16.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

16.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení se nedotýká platnosti ostatních ustanovení.

16.7. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.

16.8. Znění obchodních podmínek může prodávající v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat, přičemž pro konkrétní právní jednání je určující znění obchodních podmínek platných v době uzavření kupní smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

16.9. Přílohou těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy kupujícím – spotřebitelem.

16.10. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.10.2022.

 

V Praze dne 1.10. 2022

crossmenu